Política de privacitat

Cos

La FCN informa a continuació de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals.

 
La FCN és titular del lloc web http://www.natacio.cat i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades subministrades pels usuaris.

Les dades personals sol·licitades als usuaris com a conseqüència de l’accés a determinats serveis, quedaran incorporades de forma automàtica en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de la FCN.

D’aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat, seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i se n’aplicaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.

La visita al lloc web www.natacio.cat no implica que l’usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, essent totalment anònima i en cap cas, pot ser associada a un usuari concret i identificat. En el supòsit que es subministrin dades de caràcter personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d’acord amb les limitacions i els drets recollits a l’esmentada norma de protecció de dades.

Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades

La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà únicament i exclusivament mitjançant els formularis publicats a la pàgina web i dels correus electrònics que els usuaris puguin trametre a la FCN, els quals seran inclosos en un fitxer automatitzat.

Els fitxers titularitat de la FCN figuraran inscrits al Registre General de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l’usuari o visitant per tal de comprovar la seva situació.

La FCN conservarà les dades un cop finalitzada la relació amb l’usuari, per tal d’acomplir les obligacions legals necessàries. Així mateix, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries.

2. Seguretat de la informació

La FCN ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal per tal d’evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari o visitant.

Això no obstant, l’usuari o visitant ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

La FCN pot utilitzar cookies durant la prestació del servei del lloc web, tot i que la següent informació que se  n’obtingui es conservarà per un periode màxim de dotze mesos.

- Nom de domini del proveïdor d’accés a Internet (PSI) i/o direcció IP d’accés a la xarxa, per tal d’elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten el lloc web.

- La data i l’hora d’accés al nostre lloc web, per tal d’esbrinar les hores de més afluència i fer els ajustos precisos per evitar problemes de saturació en les hores puntes.

- La direcció d’Internet des de la que va sortir el link que dirigeix el lloc web, per tal de conèixer l’efectivitat dels diferents enllaços i en el seu cas banners que apunten al servidor, per tal de potenciar els que ofereixen millors resultats.

- El nombre de visitants diaris de cada secció, per tal de conèixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut.

La informació obtinguda és totalment anònima i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.     

3. Confidencialitat i Secret professional

Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de la FCN i els usuaris o visitants seran considerades com a confidencials. L’accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.

El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres pàgines. S’informa que la FCN no disposa de cap control ni ostenta cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d’altres llocs web.

5. Drets dels usuaris

L’usuari podrà exercitar, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d’accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si fos pertinent, així com el de revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades.

Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l’usuari, o qui el representi, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del D.N.I., al domicili de la FCN.

La FCN informa que les dades personals obtingudes, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per la qual es van recollir, seran cancel·lades conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

Formularis

Pel cas que la FCN disposi de formularis, la identificació de l’usuari és plena, ja que és el propi usuari el que voluntàriament introdueix les seves dades. La informació facilitada per l’usuari serà utilitzada per la FCN exclusivament per a les finalitats que s’informin en cada cas. Cada formulari de la FCN inclou una clàusula específica de privacitat per tal que l’usuari doni voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.

La FCN serà l’entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrats pels usuaris del seu lloc pàgina web als formularis.

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la FCN es compromet al compliment de la seva obligació de secret amb relació a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. Per tot això, adoptarà les mesures de seguretat necessàries per tal d’evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Les dades personals obtingudes no seran cedides a tercers sense el consentiment exprés del titular de les dades.

L’usuari que figuri a la base de dades de la FCN podrà exercitar en tot moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol·licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del D.N.I., al domicili de la FCN.

Si es desitja aclarir qualsevol aspecte relacionat amb la política de privacitat de la FCN, en relació als usuaris que visitin aquest lloc web, poden contactar mitjançant la següent direcció de correu electrònic: federacio@natacio.cat.