Format i continguts acadèmics del Nivell I

Cos

NIVELL I

L’activitat formativa de Nivell I està destinada a dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva, organitzar, acompanyar i tutelar als esportistes durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell; i tot allò conforme a les condicions de seguretat i les directrius establertes en la programació de referència.

 


Estructura de l’activitat formativa de Nivell I

·         Prova d’accés

·         Bloc Comú

·         Bloc Específic

·         Període de pràctiques

 
 

Preus de l'activitat formativa de Nivell I

·         Prova d’accés -  49,25 €

·         Bloc Comú -  136 €

·         Bloc Específic +Període de Pràctiques+Varis - 600,75 €

 

  

 

 

PROVA D’ACCÉS DE NIVELL I de NATACIÓ

Prova d'accés

La prova té com a finalitat que l'aspirant a tècnic d'esport acrediti les aptituds i destreses generals i específiques necessàries per a seguir amb un grau d'aprofitament suficient el programa de formació de tècnic d'esport de Natació, així com garantir la seva pròpia seguretat durant les activitats pràctiques del curs.

 

EXERCICIS QUE INCLOU LA PROVA
La prova d'accés es realitzarà abans de l'inici del curs i constarà de dos exercicis:

 

·         Prova I: Nedar de forma contínua una distància de 200 metres amb un sol estil.

 

·         Prova II: Nedar 25 metres de cada estil d’una forma correcte.

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ

·         Prova I: S’ha nedat de forma contínua i sense parades. S’ha trigat menys de 5 minuts.

 

·         Prova II: S’han realitzat els moviments bàsics i la coordinació correcte de respiració-braços, de respiració-cames, de braços-braços i de braços-cames en els estils de braça, crol, esquena i papallona.

 

Espais i equipaments: Piscina de 25 metres.

 

EXEMPCIONS
Segons la Orden EDU 3186/2010 de 7 de diciembre, quederan exempts de la prova d'accés aquells alumnes que acreditin la condició d'esportista d'alt nivell o alt rendiment que estableix el Real Decreto 971/2007, de 13 de julio.

 


 

 

 

BLOC COMÚ DE NIVELL I de NATACIÓ
Escola Catalana de l’Esport

El Bloc Comú l'ofereix l'Escola Catalana de l'Esport. És necessari tenir aquesta base teòrica per poder tenir el títol de Nivell I.

 
 

 

BLOC ESPECÍFIC DE NIVELL I de NATACIÓ
Escola de Tècnics de la Federació Catalana de Natació

 

Objectiu del curs

Formar perfils de professionals de l'educació aquàtica, les competències de l'alumnat seran:

 

·         Dirigir la formació d'aprenentatges motrius bàsics per a un desenvolupament del domini aquàtic.

 

·         Dirigir la iniciació esportiva de natació en qualsevol de les seves especialitats: natació, waterpolo, natació sincronitzada i salts, en el centre d'activitat corresponent (Escola, Club, Piscina municipal, etc.).

 

·         En l'àmbit competitiu, actuar de forma directa sobre l'esportista fins que aquest accedeixi al nivell de perfeccionament, adaptat al seu nivell de desenvolupament.

 

 

Titulació
Escola Catalana de l'Esport.


Títol
Certificat oficial de l'Escola Catalana de l'Esport, reconegut per la Nova Llei de l'exercici professional de l'Esport a Catalunya.


Continguts acadèmics

 

BLOC ESPECÍFIC -  3 àrees

 

·         ÀREA DIDÀCTICA DE L'ENSENYANÇA DE LA NATACIÓ - 25 hores

·         ÀREA PREVENCIÓ, SEGURETAT I LEGISLACIÓ - 20 hores

·         ÀREA INICIACIÓ ESPORTIVA - 20 hores

 

 

EXEMPCIONS

- D'assignatures
Quedaran exempts d'algunes assignatures :

 

·         Alumnes amb condició d'esportistes d'alt nivell català

 

 

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

El període de pràctiques només es podrà iniciar quan l’alumne hagi superat la totalitat de les àrees del bloc específic i es trobi matriculat en el bloc comú del mateix nivell .
 

Objectius formatius

·         Completar en un context pràctic l’adquisició d’aprenentatges assolits

·         Completar el coneixement sobre l’organització esportiva i laboral corresponent, amb la finalitat de facilitar al inserció

·         Avaluar en un context real esportiu i laboral el grau de consecució dels objectius assolits

·         Col·laborar en el desenvolupament de les activitats, competicions i altres esdeveniments de la iniciació esportiva en natació

·         Concretar i dirigir sessions d’iniciació esportiva en qualsevol de les disciplines de natació

·         Dirigir a l’esportista en competicions

·         Actuar amb autonomia, iniciativa i responsabilitat en el lloc de feina

·         Demostrar el comportament ètic, habilitats personals de comunicació i treballar en equip
 

Activitats

·           Supervisar l’estat i el funcionament dels equips materials

·           Realitzar operacions de manteniment i reparacions bàsiques dels materials i equips

·           Aplicar els primers auxilis en un cas pràctic

·           Atendre els esportistes i els alumnes, rebent-los, informant-los, orientant-los i acomiadant-los

·           Organitzar i dirigir sessions d’iniciació seguint les instruccions que rebi i la programació de referència

·           Acompanyar l’esportista en competicions d’iniciació

·           Realitzar operacions d’emmagatzematge, transport, preparació i observació sobre l’estat del material auxiliar.

 

 

Número d'alumnes
25

Hores lectives
65 hores lectives (presencials)
150 hores pràctiques

 

Període de pràctiques

Les pràctiques es realitzaran en els centres concertats que determini la Federació Catalana de Natació

El període de pràctiques es realitzarà en finalitzar el període lectiu sempre i quan es compleixin els següents requisits:

 • que l'alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic i
 • que l'alumnat hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim hi estigui matriculat.


Elaboració d'un Dossier de Pràctiques i d'una Memòria Final de les pràctiques

 


Requisits d'admissió

 • Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (fotocòpia compulsada del Document Nacional d'Identitat).
 • Acreditar que s'està en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o títol equivalent a efectes acadèmics (fotocòpia compulsada del títol)
   

Matriculació i Documentació: (s'ha de lliurar a les oficines de la FCN al c/ Diputació, 237 baixos de Barcelona)


La documentació que s'ha de presentar per a formalitzar la matriculació és:

 • Full d'inscripció del curs degudament omplert
 •  
 • Fotocòpia compulsada del títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent o superior a efectes acadèmics) o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d'accés a cicles formatius de grau mitjà o de grau superior
 •  
 • Fotocòpia compulsada del DNI
 •  
 • Acreditar disposar d'una assegurança mèdica per a accidents en la pràctica esportiva
 •  
 • 2 fotografies de carnet
 •  
 • Pagar 49,25 € per la realització de la prova d'accés mitjançant ingrés bancari al compte de Banc Sabadell ES17 0081 0025 2200 0357 1762. (Aquest ingrés no es retornarà, en el cas de no superar la prova d'accés)
 •  
 • Fotocòpia del resguard del pagament de les taxes corresponents a les proves d'accés
 •  
 • Una vegada superada la prova d'accés, s'haurà d'abonar la quantitat de 593,36 euros en concepte de matrícula mitjançant ingrés bancari al compte de Banc Sabadell ES17 0081 0025 2200 0357 1762. L'operació s'ha de fer dins els límits especificats en cada curs i ha de portar com a remitent el nom de l'assistent al curs. S'ha de remetre el comprovant, obligatòriament, a l'entitat organitzadora del curs corresponent.
 •  


TOTES LES MATRÍCULES QUE NO REUNEIXIN AQUESTS REQUISITS O BÉ NO ESTIGUIN COMPLETES, SERAN RETORNADES, DONANT-SE PER NO ADMESES.Per qualsevol dubte o pregunta podeu adreçar-vos al següent e-mail: escoladetecnics@natacio.cat o  cursos@natacio.cat